sfanta_treime

Sfânta Treime

Dogma Sfintei Treimi nu este doar cea mai importantă, dar şi cea mai misterioasă şi dificilă învăţătură creştină. Aceasta rămâne un veşnic mister pentru credincioşi. Un răspuns Ia întrebarea: „Ce este Sfânta Treime”, îl putem găsi în lucrarea: „Despre Sfânta Treime temeiuri biblice şi contribuţii patristice la definirea acestei dogme”. În paginile lucrării se face o analiză completă a dogmei Sfânta Treime, cumulând citate şi idei importante emise de-a lungul istoriei.

Potrivit mai multor teorii, Sfânta Treime este alcătuită din Tatăl, fără de timp, din care se naşte Fiul şi din care purcede Sfântul Duh. Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh au împreună însuşirea de a fi nefăcuţi şi Dumnezeirea. Fiul şi Sfântul Duh au în comun însuşirea că sunt din Tatăl. Tatăl este nenăscut, Fiul este născut, Sfântul Duh este purces. Astfel, Tatăl este baza unităţii Sfintei Treimi, dar şi cel care îi atribuie unicitatea.

Sfântul Grigorie Teologul spunea că duce la nebunie încercarea de a pricepe nenaşterea (Tatăl), naşterea (Fiul) sau purcederea (Duhul Sfânt). În acest sens, Biserica se apropie de Dumnezeu în mister divin, apofatic. Este mulţumită să-L întâlnească personal pe Dumnezeu şi să realizeze, în acelaşi timp, neputinţa minţii umane de a-L înţelege.

Avraam l-a văzut pe Dumnezeu în chipul a trei îngeri

Sfânta Treime s-a descoperit în Vechiul Testament treptat, de la simple aluzii până la formulări concrete. Astfel, în Vechiul Testament, la Facere, numele lui Dumnezeu este formulat la plural, sub forma „Elohim”, cuvânt evreiesc la numărul plural. Spre exemplu, „Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră” (Facere 3, 25).

Cuvântul lui Dumnezeu şi Duhul lui Dumnezeu sunt înfăţişate ca persoane distincte: „Prin Cuvântul lui Dumnezeu s-au intemeiat cerurile şi prin Duhul gurii Lui toată podoaba lor”, (Ps. 32, 6). Mesia, trimisul lui Dumnezeu, este prezentat ca persoană divină: „Fiul meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut”, (Ps. 2, 7). Urmărind aceeaşi idee, „Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domnul păcii, părinte al veacului ce va să fie.” (Isaia 9, 5).

Însă, Sfânta Treime prinde contur în Vechiul Testament în teofania de la stejarul Mamvri. Avraam a primit pe Dumnezeu în chipul a trei persoane, trei îngeri. Redarea Sfintei Treimi în Vechiul Testament rămâne neclară şi incompletă. Una din cauze fiind aceea că nu li se putea descoperi deplin evreilor care, înconjuraţi şi asaltaţi permanent pe toate planurile de păgânii politeişti, n-ar fi putut înţelege şi primi dogma Sfintei Treimi, ci ar fi căzut, cu siguranţă, în politeism, adică credinţa că există mai mulţi dumnezei.

sfanta-treime-02

„Eu si Tatăl una suntem” (Matei 10,30)

În Noul Testament, Sfânta Treime se descoperă deplin, clar ca o Treime de persoane care s-au aratăt „fizic” şi simultan oamenilor. La începutul lucrării Mântuitorului, în lume, la botezul în Iordan, apar toate persoanele Sfintei Treimi: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. În timpul activităţii sale, Mântuitorul şi-a afirmat de mai multe ori identitatea de Divinitate cu Tatăl: „toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu” (Matei 11,27) şi „Toate câte are Tatăl sunt ale Mele”(Ioan 16, 15) şi mai ales: „Eu şi Tatăl una suntem” (Matei 10, 30).

După învierea Sa, El a trimis pe Apostoli să înveţe şi să boteze prin formula expresă: „În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.” (Matei 28,19). Deşi misterioasă, dogma Sfintei Treimi nu ne rămâne total inaccesibilă în decursul istoriei. Cea mai potrivită şi mai frumoasă formulă privind dogma Sfintei Treimi a fost spusă de Mitropolitul Filaret Drozdov al Moscovei astfel: „Chiar si față de cele mai adânci şi sublime mistere divine, credinciosul are datoria cu toată smerenia şi încrederea, să adapteze spiritul la contemplarea tainelor divine”.

S-au făcut mai multe comparaţii ale dogmei Sfintei Treimi, cu lumea materială. Astfel de analogii sunt: 1. sufletul uman unic, dar cu trei componente: raţiune, simţire, voinţă; 2. iubirea familială unică, dar cuprinzând pe părinţi şi copilul; 3. pomul, compus din rădăcină, trunchi, coroană; 4. floarea: plantă, culoare, miros; 5. timpul, cu cele trei dimensiuni: trecut, prezent şi viitor 6; spaţiul, cu cele trei dimensiuni: înălţime, lungime, lăţime; 7. Soarele: corp mineral, sursa de căldură şi sursa de lumină.

Unitate, treime, fiinţă, esenţă, natură, substanţă, ipostas, persoană…

Deşi dogma Sfintei Treimi a constituit de la început, esenţa şi fundamentul credinţei creştine, ea a fost mărturisită la început la modul general, şi doar mai târziu, sub presiunea ereziilor antitrinitare, s-a formulat amănunţit şi s-a precizat terminologia trinitară. Dogma despre Sfânta Treime a fost formulată definitiv la Sinoadele I şi II ecumenic.

Încă din timpul Sfinţilor Apostoli, Biserica a alcătuit scurte mărturisiri de credinţă despre Sfânta Treime, care se rosteau la botez. Acestea s-au dezvoltat sub forma unor simboluri de credinţă. Aşa au fost cunoscute Simbolul ierusalimitean, Simbolul alexandrin şi cipriot. Dogma trinitară era rostită prin formula botezului şi prin doxologia mică.

Sinodul I ecumenic de la Niceea (325), combătând arianismul care nega dumnezeirea Fiului, a formulat dogma ca Fiul este „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”, născut din veci din Tatăl, din fiinţa Tatălui, egal şi de o fiinţă cu Tatăl. Sinodul II formula că Duhul Sfânt „purcede din Tatăl”, aşa după cum se menţionează în Noul Testament.

sfanta-treime-01

Redarea corectă şi deplină a adevărului trinitar

Dogma Sfintei Treimi, formulată în Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan, a rămas obligatorie pentru toată creştinătatea. În formularea dogmei Sfintei Treimi s-au evidenţiat îndeosebi Sfântul Atanasie cel Mare (295-373). Acesta avea lucrările „Despre întruparea Logosului” şi „Contraelinilor”. Apoi Sfântul Vasile cel Mare (330-379, „Despre Duhul Sfânt”), Sfântul Grigorie de Nyssa (335-395; „Contra lui Eunomie”). A urmat Sfântul Grigorie de Nazianz (330-390; „Cinci cuvântări teologice”). Didim cel Orb (313-398; „Despre Sfânta Treime”). După care şi Sfântul Ambrozie (337-397; „Despre Duhul Sfânt”) în strânsă legătură cu formularea dogmei trinitare, a avut loc şi precizarea terminologiei trinitare.

Însă, deşi formulată, dogma înţelesului cuvintelor folosite era încă imprecis. Atunci Sfinţii Părinţi au întâmpinat greutăţi mari. Pe de o parte, redarea corectă şi deplină a adevărului trinitar şi pe de altă parte pentru a evita căderea în erezie. Teologia creştină, neavând la început termeni tehnici speciali, Sfinţii Părinţi au fost obligaţi să împrumute aceşti termeni din filosofia păgână, latină şi greacă.

Astfel au împrumutat termenii de: unitate, treime, fiinţă, esenţă, natură, substanţă, ipostas, persoană. Termenii nu au fost utilizaţi de la bun început cu sensul pe care îl au astăzi. Dar în timp s-a stabilit definitiv că termenii „ousia, fisis, essentia” făceau referire la firea divină, iar termenii: „ipostasis, prosopon” erau utilizaţi pentru a face referire la persoanele treimice.

Termenii lui Aristotel: esenţă, fiinţă

Un exemplu semnificativ privind precizarea terminologiei trinitare îl oferă termenul „ousia” sau „fisis”, (esenţă, fiinţă). Acest termen a fost împrumutat de la Aristotel. După Aristotel, esenţa poate fi de două feluri: esenţa specifică, adică ceea ce au în comun toţi indivizii aceleaşi specii şi esenţa concretă, existenţă individual concretă.

Sfinţii Părinţi au folosit termenul „ousia” cu ambele înţelesuri, atât ca fiinţă concretă, cât şi ca echivalent cu „ipostasis”. Abia Sfântul Vasile cel Mare, în epistola 38, a formulat definitiv deosebirea între „ousia” şi „ipostasis”: „ousia” (esenţa) este fondul naturii comune mai multor indivizi ai aceleaşi specii (de exemplu: însuşirea de umanitate), iar „ipostasul” este individul subzistent concret (de ex. Vasile, Petru, Pavel).

În afară de termenul „ousia” principalii termeni trinitari mai sunt: „ipostasul” şi „persoana”. Ipostasul („ipostasis”) este modul: de existenţă concretă al unei ousii, care există în sine şi pentru sine. Ipostasul nu este identic cu esenţa, cu natura, cu ousia, dar nu e nici separat de ea, pentru că esenţa sau ousia este conţinutul lui fiinţial, iar ipostasul actualizează această „ousia”.


Aveți mai jos câteva produse care simbolizează Trinitatea sau Sfânta Treime:

Pandantiv Orgonic Orgon Magnetic ...

Pandantiv Cruciuliță Fast and F...

Pandantiv Ankh INOX – cod P...

Pandantiv Cruciuliţă INOX &#821...

Pandantiv Cruce Celtică INOX &#8...

Pandantiv Cruciuliță Iisus Hris...

Pandantiv Cruciuliță Inox &#821...

Pandantiv Triunghi, Ochiul Provid...

Piramida Energetica Orgonica &#82...

Pandantiv Steaua Lui David Hexagr...

Pandantiv Cruce Aztecă INOX &#82...

Pandantiv Cruciulita Cruce Celtic...

Pandantiv Cruciuliță Cruce ARGI...

Piramida Energetica Orgonica Magn...

Pandantiv Cruciuliță Iisus Hris...

Pandantiv Steaua lui David Hexagr...

Pandantiv Ankh cu Ochiul Horus IN...

Pandantiv Cruciulita Cruce Celtic...

Pandantiv Triquetra INOX – ...

Pandantiv Valknut Odin cu Rune IN...

Pandantiv Arborele, Copacul Vieț...

Pandantiv Cruciuliță Iisus Hris...

Pandantiv Cubul lui Metatron INOX...

Pandantiv Dragon Triquetra INOX &...

Pandantiv Steaua Lui David cu Zod...

Pandantiv Triskelion sau Triskele...

Pandantiv Triunghi în Cerc INOX ...

Pandantiv Cruciuliță Iisus Hris...

Pandantiv Cruciuliță Iisus Hris...

Pandantiv Cubul lui Metatron INOX...

Pandantiv Cruciulita Cruce Celtic...

Piramida Orgon Energetica Magneti...

Pandantiv Valknut Odin cu Rune IN...

 


Persoana derivat al Omului

Ipostasul este cel prin care natura, firea, ousia îşi manifestă şi îşi realizează potenţele şi este subiectul sau purtătorul ousiei. Persoana („prosopon”) înseamnă o fiinţă umană concretă întrucât termenul de ipostas desemna toate, existenţele individuale chiar şi cele neraţionale, pentru ipostasele raţionale s-a preferat termenul de prosoponpersoana.

Persoana este, deci, ipostasul unei naturi spirituale, raţionale. Faţă de ipostas, persoana mai înseamnă şi specificitate, spiritualitate, raţiune şi libertate. Filosoful Boethius (480-524) definea persoana ca fiind „subzistenţa individuală a unei naturi raţionale” („Despre persoana şi cele două naturi”). Sfântul loan Damaschin (675-749) denumea persoana „subiectul ce se manifestă el însuşi prin lucrările şi proprietăţile sale, ca distinct de alte fiinţe de aceeaşi natură” („Dogmatica”).

Totodată, trebuie menţionat că termenul „persoana” a fost folosit şi ca termen pentru raţiune, libertate. Este conştiinţa de sine şi puterea de autodeterminare, precum şi idee de comuniune. Raportul dintre esenţă, persoanele, atributele şi energiile divine poate fi cumva înţeles ca analog cu raporturile următoare, în cadrul iubirii: subiectul iubitor (persoana), firea iubitoare (esenţa, fiinţa), energiile sufleteşti iubitoare, emanate de fire prin persoană, pe care persoana le dăruieşte mereu şi totuşi nu se epuizează, întrucât sunt mai puţin decât sufletul sau persoana însăşi.

 


 

Articole recente

energia-vietilor-anterioare

Energia vieților anterioare

principiul-il-separatio

Principiul Il Separatio

lupii-din-romania-protejati-datorita-britanicilor

Lupii din Romania protejaţi datorită britanicilor

ce-simbolizeaza-crucea

Rugăciunea cu efect paranormal

bioritmul-si-energia-ciclica

Bioritmul și Energia Ciclică

misterul-piramidelor

EGIPTUL ȘI PIRAMIDELE

unele-dintre-simbolurile-masoneriei

Unele dintre Simbolurile Masoneriei

ce-reprezinta-gandurile-unui-om

Ce reprezintă gândurile unui om?

aparitii-cu-sfanta-fecioara-maria-maica-domnului

Apariţii cu Sfînta Fecioară Maria, Maica Domnului

energia-scalara-cuantica-de-reconectare

Energia Scalară Cuantică Universală de Reconectare

armele-psihotronice-care-afecteaza-mintea-umana

Armele psihotronice care afectează mintea umană?

vulturul-simbolul-libertatii-si-al-puterii

Vulturul, simbolul libertății și al puterii

polaritatea-energetica-a-universului

Polaritatea Energetică a Universului

ce-semnifica-simbolul-zoroastru-sau-zarathustra

Ce Semnifică Simbolul Zoroastru sau Zarathustra

medicina-traditionala-chineza-si-echilibrul-polaritatilor

Medicina tradițională chineză și echilibrul polarităților

puterea-gandurilor

Puterea gândurilor

circulatia-sanguina-deficitara

Circulația sanguină deficitară

sovata-locul-de-revitalizare

Sovata, locul de revitalizare

istoria-ascunsa-a-religiilor

Istoria ascunsă a religiilor

misterul-cristalului-de-cuart-fermecat

Misterul cristalului de cuarț fermecat

ritualuri-magice-pentru-bunastare-si-protectie

Ritualuri magice pentru bunăstare și protecție

ce-simbolizeaza-pentagrama-si-pentaclul

Ce simbolizeaza Pentagrama sau Pentaclul

vlad-dracul-din-ordinul-dragonilor

Vlad Dracul din Ordinul Dragonilor

energia-unei-locuinte

Energia unei locuințe

se-doreste-robotizarea-omului

Se doreşte robotizarea omului?

constiinta-individuala-si-cea-colectiva

Conștiința individuală și cea colectivă

proiectele-haarp-si-sura

Proiectele HAARP și SURA

energia-constiintei

Energia Conștiinței

energiile-pozitive-si-negative-ale-casei

Energiile Pozitive și Negative ale Casei

reiki-si-restabilirea-echilibrului

Reiki și restabilirea echilibrului

fizica-cuantica-si-spiritualitatea

Fizica cuantică şi spiritualitatea

extracorporalitatea

Extracorporalitatea

puterea-de-a-empatiza

Puterea de a empatiza

aura-umana

Aura Umană

fecioara-maria-nascatoare-de-dumnezeu

Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu

metode-de-protectie-impotriva-energiilor-negative

Metode de Protecție Împotriva Energiilor Negative

ozn-uri-in-romania

OZN-uri în Romania

cristalele-uriase-din-mina-naica

Cristalele Uriașe din Mina Naica

ce-simbolizeaza-copacul-vietii

Ce simbolizează Copacul Vieții

matematica-limbajul-universal

Matematica, Limbajul Universal

endgame-blueprint-for-global-enslavement-documentar-tradus

ENDGAME – Blueprint For Global Enslavement (Documentar Tradus)

97%-owned-97%-posedat-documentar-tradus

97% Owned – 97% Posedat (Documentar Tradus)

talisman-amulete-si-pandantive-mistice-sacre

Talismane, Amulete și Pandantive Mistice Sacre

cine-dicteaza-traiectoria-lumii

Cine dictează traiectoria lumii

poarta-zeilor-din-hayu-marca-peru

Poarta zeilor din Hayu Marca, Peru

legatura-dintre-orgoni-energia-orgonica-si-wilhelm-reich-documentar-tradus

Legătura dintre Orgoni, Energia Orgonică și Wilhelm Reich

feng-shui-pentru-casa

Feng Shui pentru casă

energia-punctelor-cardinale

Energia punctelor cardinale

exista-fantome

Există fantome?

proiecte-desecretizate

Proiecte Desecretizate

sfanta_treime

Sfânta Treime

vindecatorii-si-campurile-magnetice

Vindecătorii şi câmpurile magnetice

fericirea-iluzie-superficiala-si-necesitate-existentiala

Fericirea, Iluzie Subiectivă și Necesitate Existențială?

inchiderea-societatii-planet-lockdown-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana

Închiderea Societății – Planet Lockdown (Documentar Tradus)

protectie-impotriva-energiilor-negative

Protecție Împotriva Energiilor Negative

simbolistica-runelor-si-piatra-kesington

Simbolistica Runelor și Piatra Kensington

mandalele-si-beneficiile-lor

Mandalele și beneficiile lor

ce-simbolizeaza-crucea

Sfânta Cruce

inexplicabil-structuri-misterioase-documentar-tradus-titrat-subtitrat-dublat-romana-00

INEXPLICABIL – Structuri Misterioase (Documentar Tradus)

water-the-great-mystery-apa-marele-mister

WATER – The Great Mistery (APA – Marele Mister) Documentar Tradus

universul-holografic-si-esenta-spirituala-a-acestuia

Universul Holografic, Creație a Mentalului Conștient și Subconștient

biblioteca-de-manuscrise-din-tibet

Biblioteca de manuscrise din Tibet

misterul-piramidelor

Misterul Piramidelor

civilizatii-antice-avansate-tehnologic-disparute

Civilizaţii antice, avansate tehnologic, dispărute!

fenomenul-numit-vocea-electronica

Fenomenul numit Vocea Electronică

geometria-sacra

Geometria Sacră

ingerii-pazitori

Îngerii Păzitori

deochiul-sau-ochi-deochi

Deochiul sau Ochi Deochi

ce-semnifica-reprezinta-sau-simbolizeaza-scarabeul-carabus

Ce Semnifică Reprezintă sau Simbolizează Scarabeul Cărăbuș

triskelion-sau-triskele-origine-insemnatate-simbolistica

Triskelion sau Triskele – Origine, Însemnătate, Simbolistică

ce-simbolizeaza-o-septagrama-heptagrama-sau-septegrama

Ce simbolizează Septagrama Heptagrama sau Septegrama

ce-reprezinta-inseamna-sau-simbolizeaza-sri-yantra-shri-yantra-shree-yantra

Ce Reprezintă, Înseamnă sau Simbolizează Sri Yantra

simbolul-svastica-origine-semnificatie-insemnatate

Simbolul Svastica, Origine, Semnificație, Însemnătate

ce-efect-are-luna-asupra-vietii-pe-pamant

Ce Efect are Luna Asupra Vieții pe Pământ

soarele-purtatorul-vietii-lumilor-ce-reprezinta-simbolizeaza-semnifica-inseamna-soarele

Soarele, Purtătorul Vieții Lumilor

ce-reprezinta-semnifica-sau-simbolizeaza-pana-de-pasare

Ce Reprezintă, Semnifică sau Simbolizează Pana de Pasăre

ce-semnifica-sau-simbolizeaza-runele-celtice

Ce Semnifică sau Simbolizează Runele Celtice

ce-semnifica-reprezinta-sau-simbolizeaza-valknut

Ce Semnifică Reprezintă sau Simbolizează Valknut

ce-simbolizeaza-ochiul-providentei-in-triunghi-si-cerc

Ce simbolizează Ochiul Providenței în Triunghi și Cerc

iesirea din matrix

Ieșirea din Matrix

ce-semnifica-reprezinta-simbolizeaza-vulturul

Ce Semnifică, Reprezintă, Simbolizează Vulturul

ce-simbolizeaza-semnifica-roata-norocului-busola-magica-vegvisir

Ce Simbolizează, Semnifică Roata Norocului, Roata Dharma sau Busola Magică Vegvisir

energia-orgonica-albastra

Energia Orgonică Albastră

ce-simbolizeaza-sau-semnifica-corbul-cioara

Ce Simbolizeaza sau Semnifica Corbul Cioara

ce-simbilizeaza-sau-semnifica-triquetra

Ce Simbolizează sau Semnifică TRIQUETRA

ce-semnifica-sau-simbolizeaza-om-mani-padme-hum

Ce Semnifică sau Simbolizează Om Mani Padme Hum

ce-semnifica-sau-simbolizeaza-ursul

Ce Semnifică sau Simbolizează URSUL

fleur-de-lis-lys-floarea-de-lis-lys-origine-simbolistica-beneficii

Fleur de Lis / Lys (Floarea de Lis / Lys) Origine Simbolistică Beneficii

ce-simbolizeaza-semnifica-dragonul

Ce Simbolizează (Semnifică) Dragonul

crucea-celtica-origine-simbolistica-semnificatie-beneficii

Crucea Celtică – Origine, Simbolistică (Semnificație), Beneficii

ce-simbolizeaza-semnifica-vajra-dorje

Ce Simbolizează (Semnifică) Vajra sau Dorje

ce-simbolizeaza-semnifica-lupul

Ce Simbolizează (Semnifică) Lupul

ce-simbolizeaza-semnifica-cheia-o-cheie

Ce Simbolizează (Semnifică) Cheia sau o Cheie

ce-simbolizeaza-semnifica-cerbul

Ce simbolizează, semnifică Cerbul

taur-zimbru-bour-origine-simbolistica-semnificatie-beneficiu

Taur, Zimbru, Bour – Origine, Simbolistică (Semnificație), Beneficiu

caduceu-origine-semnificatie-beneficiu

Caduceul – Origine, Semnificație, Beneficiu

moneda-sau-banut-aducator-de-noroc-simbolistica-semnificatie

Monedă sau Bănuț aducător de noroc – Simbolistică, Semnificație

bufnita-sau-cucuveaua-simbolistica-semnificatie

Bufnița sau Cucuveaua – Simbolistică, Semnificație

limbajul-simbolurilor-mistice-sacre

Limbajul Simbolurilor Mistice Sacre

ciocanul-lui-thor-origine-semnificatie-beneficii

CIOCANUL LUI THOR – Origine, Semnificație, Beneficii

simbolul-aum-om-origine-semnificatie-beneficiu

Simbolul Aum Om – Origine, Semnificație, Beneficiu

1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 Stele (Nu sunt voturi încă)

Adaugă un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *